Algemene Voorwaarden

van het bedrijf met beperkte aansprakelijkheid BrainCross Mobile Events B.V. hierna te noemen BrainCross ME geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Kvk nr. 70626375 in Breda.Bij eventuele interpretatieverschillen van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse versie prevaleren boven de versies in andere (vreemde) talen.

1. Definities en toepasbaarheid

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande definities inbegrepen:

a. Klant: iedereen die een overeenkomst sluit met BrainCross ME, evenals iedereen aan wie BrainCross ME een aanbieding doet.

b. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen BrainCross ME en de klant, elke wijziging of toevoeging aan de genoemde overeenkomst, evenals alle regelingen getroffen voor de voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

c. Prestaties: alle (rechts) handelingen, waaronder de levering van artikelen en / of diensten, alsmede een deel daarvan, verstrekt door BrainCross ME op basis van een gemaakte afspraak.

d. Locatie: de plaats (en) waar BrainCross ME nodig is om de uitvoering uit te voeren. 1.2 De algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, aanbiedingen, leveringen en zijn van toepassing op alle (andere) handelingen en rechtsbesluiten die relevant zijn voor BrainCross ME en de klant.

1.2 Afwijkingen van en / of aanvullingen op enige voorwaarde in de overeenkomst en / of algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst.

2. Oprichting van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven door BrainCross ME zijn 30 dagen geldig, tenzij een termijn voor aanvaarding is inbegrepen.

2.2 Alle gemaakte en afgegeven offertes door BrainCross ME zijn vrijblijvend.

2.3 De klant zal een schriftelijke opdrachtbevestiging of een schriftelijke vastlegging van de overeenkomst ontvangen van BrainCross ME. De klant moet binnen 7 dagen na
ontvangst de schriftelijke bevestiging van de bestelling of de schriftelijke registratie van de overeenkomst, ondertekend als goedgekeurd, aan BrainCross ME retourneren.

3. Levering- en levertijden

3.1 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 BrainCross ME behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de levering of voortzetting van de levering voldoende zekerheid te eisen dat de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

3.3 Mocht de klant een betalingsverplichting hebben met BrainCross ME, in het bijzonder, indien facturen van BrainCross ME geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven door de klant, dan heeft BrainCross ME het recht om zijn leveringsverplichtingen uit te stellen totdat de klant al zijn verplichtingen is nagekomen. In voorkomende gevallen zullen we als uiterste middel het recht van ontbinding toepassen.

3.4 BrainCross ME zal alle prestaties leveren op de wijze zoals schriftelijk overeengekomen. BrainCross ME is gerechtigd bepaalde aanvullende diensten of artikelen geheel of gedeeltelijk te leveren via derden.

4. Vergunningen en dergelijke, en intellectuele eigendomsrechten

4.1 De klant draagt op eigen kosten zorg voor het verkrijgen van alle goedkeuringen, vergunningen en vrijstellingen die nodig zijn voor het plaatsen van de ingehuurde hospitality oplegger of unit. Als BrainCross ME verplicht is namens de klant een aanvraag in te dienen, – gebeurt dit voor rekening en risico van de klant.

4.2 De klant moet zorgen voor betaling aan de betrokken derde en / of auteursrechtelijke organisatie en moet BrainCross ME vrijwaren indien BrainCross ME door een derde ter zake aansprakelijk wordt gesteld.

5. Locatie

5.1 De klant draagt er tijdig zorg voor dat de prestaties door BrainCross ME op een verharde locatie kunnen worden uitgevoerd.

5.2 De klant draagt er daarbij zorg voor dat de door BrainCross ME gebruikte transportmiddelen – en eventuele door hem ingeschakelde derden – de locatie ongehinderd, via een naar tevredenheid verharde en voldoende brede weg kunnen bereiken.

5.3 De klant draagt de kosten voor adequate, beveiligde parkeerplaatsen voor het voornoemde vervoermiddel. Tegelijkertijd dient de klant op eerste verzoek BrainCross ME te zorgen voor voldoende geschikte, veilig te vergrendelen ruimte voor de opslag van materialen en gereedschappen behorende bij BrainCross ME en / of door hem ingeschakelde derden, noodzakelijk in verband met de uitvoering van afgesproken prestatie en werkzaamheden.

5.4 De klant dient ervoor te zorgen dat BrainCross ME tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden niet wordt gehinderd door derden, zoals leden van het publiek. In verband met het bovenstaande zorgt de klant op eigen kosten en risico’s voor de tijdige levering van voldoende assistentie en veiligheid in personeel en middelen.

5.5 De (opzet van de) locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daar in de overeenkomst is opgenomen. De klant moet ervoor zorgen dat de locatie waar / waarin BrainCross ME is om de werkzaamheden uit te voeren tijdig gereed is.

5.6 Bij het in gebruik nemen en/of opbouwen van de locatie, in het bijzonder de plaats waar de prestaties moeten worden uitgevoerd, evenals de elektrische en watervoorzieningen, moet zodanig zijn dat BrainCross ME in staat is om de prestaties uit te voeren zonder dat BrainCross ME rekening moet houden met speciale bepalingen, of om door extra werk te verrichten, en zonder dat het mogelijk is schade aan toe te brengen aan zaken die behoren tot BrainCross ME, of aan derden die door BrainCross ME worden ingeschakeld.

5.7 De klant zal ervoor zorgdragen dat BrainCross ME kan aanvangen met de ontmanteling van de aan de klant verhuurde zaken.

5.8 Alle items die door de klant op locatie worden aangeboden of door derden op verzoek van de klant, zoals de elektriciteitsvoorziening, de elektrische installatie, water, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpmachines, zullen door BrainCross ME worden gebruikt op de kosten en het risico van de klant.

6. Garantie

6.1 De zaken die door BrainCross ME aan de klant worden verhuurd of ter beschikking van de klant worden gesteld, verkeren in goede staat van onderhoud en reparatie.

6.2 Mocht de klant BrainCross ME op enig moment tijdens het gebruik van zaken melden dat er een defect of een storing in de werkzaamheden is, inclusief de klimaatregeling, de elektrische installatie of het leidingsysteem, van het item of dat het niet is in een behoorlijke staat van onderhoud en reparatie of op een andere manier niet voldoet aan de vereisten van de overeenkomst, zal BrainCross ME onmiddellijk alle noodzakelijke reparaties uitvoeren om een dergelijk storing zo goed mogelijk te voorkomen of te beperken, waardoor het volledige genot van de klant wordt gewaarborgd.Tijd is van essentieel belang in deze clausule en als BrainCross ME niet tijdig reageert (binnen 4 uur), kan de klant proberen een dergelijk defect te herstellen in overleg door BrainCross ME erkende/goedgekeurde organisaties en zullen de kosten volledig worden terugbetaald voor zover dit vereiste herstel of onderhoud niet te wijten is aan de klant. eigen misbruik of schade aan het item.

6.3 Indien de zaken niet voldoen aan de eisen van de overeenkomst als gevolg van enige werkzaamheden van de klant, in strijd met de overeenkomst, zullen de aan de reparatie verbonden kosten afzonderlijk aan de klant in rekening worden gebracht.

7. Acceptatie en klacht

7.1 Inspectie en controle van de geleverde en / of gehuurde items vindt direct na aflevering/ontvangst schriftelijk plaats. Eventuele klachten, tekortkomingen en / of gebreken zullen onmiddellijk schriftelijk aan BrainCross ME worden meegedeeld.

7.2 Klachten over tekortkomingen en / of gebreken die niet onmiddellijk zichtbaar zijn, moeten onmiddellijk na ontdekking of onmiddellijk nadat de klant in staat was om dergelijke tekortkomingen en / of gebreken te ontdekken (uiterlijk 2 uur na in ontvangst name), ter kennis van BrainCross ME worden gebracht, zodat BrainCross ME de geldigheid kan onderzoeken van de betrokken klachten ter plaatse en, indien nodig, om de herstellingen uit te voeren.

7.3 Bij het ontbreken van een van de bovengenoemde kennisgevingen, worden de betrokken items geacht te zijn verhuurd zonder schade, gebreken of tekortkomingen, en de prestaties worden geacht te zijn uitgevoerd in overeenstemming met de overeenkomst.

8. Gebruik van gehuurde of ter beschikking gestelde items

8.1 De klant zal de aan hem gehuurde zaken of hem ter beschikking gesteld uitsluitend gebruiken op de overeengekomen wijze en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen en referenties verstrekt door BrainCross ME.

8.2 De klant mag de gehuurde zaken, of items die ter beschikking zijn gesteld, niet verplaatsen naar een andere locatie dan de oorspronkelijk overeengekomen locatie, zonder schriftelijke toestemming van BrainCross ME.

8.3 Het is de klant niet toegestaan het gebruik van de aan hem gehuurde zaken of aan hem ter beschikking gestelde zaken over te dragen aan derden om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BrainCross ME beschikbaar te stellen of te verhuren.

8.4 BrainCross ME behoudt zich het recht voor om zich te allen tijde te verzekeren datde klant aan zijn verplichtingen voldoet; Met welk doel de klant op elk moment gratis toegang zal verlenen tot BrainCross ME of zijn aangestelde, naar de site waar de gehuurde of ter beschikking gestelde items zich bevinden.

8.5 Het is de klant niet toegestaan enige wijziging in welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde artikelen te geven en / of deze te schilderen en / of bijvoorbeeld stickers toe te passen of het uiterlijk op een andere manier te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming van BrainCross ME.

9 Terugzending van gehuurde zaken of beschikbare items, in originele staat

9.1 De klant plaatst de aan hem gehuurde zaken, ter beschikking gesteld of aan BrainCross ME ter beschikking gesteld op het overeengekomen tijdstip, in de staat van ontvangst en in goede staat, zowel technisch als uiterlijk.

9.2 Indien de door de klant verhuurd of ter beschikking gestelde zaken door BrainCross ME van een locatie moeten worden verwijderd, dient de klant BrainCross ME in de gelegenheid te stellen deze verwijdering uit te voeren.

9.3 Het moment van terugkeer is het moment waarop alle gehuurde of ter beschikking gestelde items door BrainCross ME als gewenst en volledig worden ontvangen.

9.4 Indien BrainCross ME de klant expliciet toestemming heeft gegeven om wijzigingen door te voeren qua uiterlijk in de zaken die zijn verhuurd aan, of ter beschikking zijn gesteld van de klant, de volledige kosten van terugzending. inclusief in hun originele staat terugbrengen zullen voor rekening van de klant zijn.

10. Betaling

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant de overeengekomen prijs te betalen op het moment van aflevering van de uitvoering, in contanten en zonder enige korting of compensatie.

10.2 Indien is overeengekomen dat een factuur zal worden verzonden, is de klant verplicht het gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, zonder korting of compensatie, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

10.3 Indien de klant de betalingstermijn overschrijdt, wordt zonder ingebrekestelling rente in rekening gebracht tegen het wettelijke tarief plus twee procent vanaf de vervaldatum van de factuur.

10.4 Indien de klant de betalingstermijn overschrijdt, wordt de klant tegelijkertijd alle buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de incassokosten van de Nederlandse Nationale Bar, is vijftien procent van het betrokken factuurbedrag te fixeren met een minimum van Euro 250,-. Ook zullen de eventuele gerechtelijke kosten in rekening worden gebracht.

11. Overmacht (overmachtsituaties)

11.1 In geval van overmacht is BrainCross ME gerechtigd ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en in welk geval dan ook, zonder dat BrainCross ME de klant hiervoor enige financiële verantwoording verschuldigd is. Als BrainCross ME bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ze gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren. BrainCross ME heeft tevens het recht om de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk blijkt.

11.2 Van de zijde van BrainCross ME omvat overmacht onder meer: stakingen door of ziekte van de medewerkers van BrainCross ME en door hem ingeschakelde derden voor de uitvoering van de uitvoering, voorschriften en / of verboden door de Nederlandse en / of buitenlandse autoriteiten, onvoorziene en onvoorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeval (en) met het transportmiddel van BrainCross ME of de vervoermiddelen ingehuurd van derden, onvoorziene technische gebreken in deze transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste vergunningen of vrijstellingen, om te voldoen aan het onderdeel van de BrainCross ME, diefstal van materiaal dat nodig is voor het uitvoeren van de uitvoering, weersomstandigheden, waaronder harde wind, op de locatie, waardoor het onveilig of gevaarlijk zou worden om te beginnen met de constructie van de items te worden afgeleverd en alle omstandigheden waaronder BrainCross ME niet kan presteren, niet op tijd kunnen presteren of niet in staat zijn om adequaat te presteren, zonder BrainCross ME wordt op enigerlei wijze verantwoordelijk gehouden voor de eerder genoemde. Van het onderdeel van BrainCross ME omvat overmacht zonder beperking oorlogshandelingen of terrorisme of daden van de natuur, zoals vuur, overstroming, zware stormen, catastrofale ongelukken of andere gebeurtenissen, zodat prestaties onmogelijk zijn. In het geval van een onvoorziene of onvoorziene gebeurtenis waardoor BrainCross ME niet in staat is om te presteren, zal het alle redelijke inspanningen leveren om de klant mogelijk te helpen alternatieve diensten te vinden

11.3 In geval van overmacht heeft BrainCross ME het recht om alle door BrainCross ME ter beschikking gestelde zaken onmiddellijk te canselen

12. Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring

12.1 In het geval van verhuring door BrainCross ME aan de klant. de klant is tot het moment van teruggave – alsof hij de eigenaar, bezitter en gebruiker is – aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van beschadiging, verlies of vernietiging van de gehuurde zaken en / of ter beschikking gestelde zaken, ongeacht de oorzaak , evenals voor schade veroorzaakt door en / of met deze items.

12.2 De klant is aansprakelijk voor alle schade die BrainCross ME lijdt indien de gehuurde zaken of ter beschikking gestelde items niet onmiddellijk worden geretourneerd, zoals ze zouden moeten zijn, aan het einde van de huurperiode of beschikbaarheid. Het verlies bedraagt ten minste 1O% van de waarde van de betrokken gehuurde zaken of ter beschikking gestelde items.

12.3 De klant is verplicht ten behoeve van BrainCross ME – de gehuurde items en / of items die ter beschikking worden gesteld, en alle risico’s die verbonden zijn aan de prestaties van BrainCross ME volledig te verzekeren en verzekerd te houden, tegen alle verzekerbare verliezen, tenzij anders overeengekomen. Op verzoek van BrainCross ME is de klant verplicht om een exemplaar van het beleid en de verzekeringsvoorwaarden aan BrainCross ME over te dragen.

12.4 Als bij teruggave van de gehuurde items blijkt dat onderdelen en / of onderdelen van de gehuurde zaken zijn beschadigd, of als het totale aantal niet overeenkomt met het totaal aantal door BrainCross ME aan de klant opgegeven nummers, is de klant aansprakelijk voor deze schade en / of het ontbrekende deel (de delen). De klant vergoedt in dat geval de kosten van de schade en / of de waarde van het ontbrekende onderdeel (de onderdelen) – in dat geval aan BrainCross ME.

12.5 De klant is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het letsel of de dood van personen die direct of indirect optreden tijdens en / of vanwege de prestaties van BrainCross ME op locatie.

12.6 BrainCross ME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, diefstal, verduistering of beschadiging van / of eigendommen van de klant of derden, of letsel van personen die zich bevinden in of op de items die zijn gehuurd of beschikbaar zijn gesteld door BrainCross ME, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Braincross ME.

12.7 Indien de klant aansprakelijk is op grond van de wet, deze algemene voorwaarden, alsmede enige overeenkomst gesloten met BrainCross ME, en een vordering wordt ingediend tegen BrainCross ME door een derde, vrijwaart de klant BrainCross ME en vergoedt hij de schade.

12.8 Mocht BrainCross ME aansprakelijk zijn voor enige schade, ondanks de voorwaarde in de overeenkomst, dit deel uitmakend van de algemene voorwaarden, dan is enige aansprakelijkheid die aan BrainCross ME is voorbehouden beperkt tot het bedrag dat, in het geval, wordt uitbetaald door de aansprakelijkheidsverzekering van BrainCross ME.

12.9 Het gehuurde object blijft te allen tijde het eigendom van de leverancier, ongeacht de duur van de overeenkomst. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd., hoewel het risico volledig bij de afnemer blijft. Afnemer is, behoudens schriftelijke toestemming van leverancier, niet gerechtigd het gehuurde object te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Afnemer zal leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien het object in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) een object. Indien afnemer kennis heeft van een mogelijk of dreigend beslag op het object, dient hij leverancier hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij beslag op (een deel van) een gehuurd object, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van afnemer, zal afnemer de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of faillissement van afnemer, zal afnemer de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van leverancier.

13. Standaard en ontbinding

13.1 Indien de klant niet, niet redelijk of niet op tijd voldoet aan enige verplichting die op hem van toepassing is en voortvloeit uit de overeenkomst tot stand gekomen met BrainCross ME c.q. de wet, de klant is zonder ingebrekestelling in gebreke en BrainCross ME is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of om die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat BrainCross ME aansprakelijk kan worden gesteld voor schadeclaims en zonder afbreuk te doen aan de verdere aanspraken van BrainCross ME op schadevergoeding en / of betaling voor de door BrainCross ME uitgevoerde prestaties.

13.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement van de klant, staking of liquidatie van het bedrijf van klant, alsmede – indien de klant een natuurlijk persoon is – het onder curatele plaatsen van de klant, zijn alle overeenkomsten met de klant van rechtswege ontbonden zijn, tenzij BrainCross ME de klant binnen een redelijke termijn

meedeelt dat BrainCross ME nakoming van (een deel van) de overeenkomst (en) vereist, in welk geval BrainCross ME gerechtigd is, zonder kennisgeving, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. uitvoering van de overeenkomst (en) totdat de betaling voldoende is beveiligd, zonder afbreuk te doen aan de verdere verschuldigde rechten van BrainCross ME.

13.3 BrainCross ME heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van blijvende overmacht aan de kant van de klant. De klant zal in dat geval BrainCross ME compenseren voor alle kosten die BrainCross ME heeft gemaakt, of de

13.4 In alle gevallen genoemd in de artikelen 1, 2 en 3 zijn alle vorderingen van BrainCross ME op de klant onmiddellijk opeisbaar. De klant is verplicht om de gehuurde items en de resterende onbetaalde items onmiddellijk terug te sturen, en BrainCross ME heeft recht op toegang tot de sites. en gebouwen van de klant om die items opnieuw in te zetten.

14. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

14.1 Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden ontstaan, zijn, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke voorschriften, onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch, met dien verstande dat BrainCross ME gerechtigd is om een actie ondernemen tegen de klant, al dan niet gelijktijdig, bij andere gerechtshoven die bevoegd zijn om soortgelijke vorderingen te behandelen.

BrainCross Mobile Events bv, Delpratsingel 1, 4811 AM, Breda, The Netherlands postbus 4844 , 4803 EV, Breda, The Netherlands T +31 (0)76 – 700 21 32 E-Mail info@Brain-Cross.com